เชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

เพื่อนำปัจจัยบุญสมทบทุนสร้างอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา (จำลอง)

ทอดถวาย ณ วัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตรงกับวันแรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๑

 

            วัดหนองก๋าย กำลังทำการก่อสร้างอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา(จำลอง) เพื่อใช้เป็นที่ทำสังฆกรรม สร้างพระภิกษุหน่อเนื้อนาบุญ  สืบต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งการสร้างอุโบสถนั้น เป็นบุญที่หาทำได้ยาก เป็นบุญใหญ่ มีมหาอานิสงส์ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นในชีวิตครอบครัว เปรียบเสมือนการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยและก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทรัพย์สิน เจริญรุ่งเรืองและเป็นที่เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ สามารถทำให้เข้าถึงฐานะแห่งความเป็นมหาเศรษฐี ที่ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์อันมากมาย เพราะได้บริจาคทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนา และเนื้อนาบุญอันเลิศ ซึ่งเป็นมงคลอันสูงสุดทั้งชาตินี้และชาติหน้าให้ผู้สร้างได้ความปลื้มปีติสุขอย่างสูง รวมถึงอานิสงส์สู่ภพชาติต่อๆ ไป ให้ไปกำเนิดในที่ๆ ดี

 

            และในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ นี้เป็นวาระดิถีอันดี ที่จะสร้างมหาอานิสงส์ใหญ่กับถาวรวัตถุอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา(จำลอง) เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพราะวัดหนึ่งจะมีอุโบสถได้เพียง 1 หลังเท่านั้น และองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาปรินิพพานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค (๑๐ / ๑๓๑ / ๑๖๓) เรื่องขออานิสงส์ของการนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง ว่า สังเวชนียสถาน ๔ แห่งเหล่านี้เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา และหนึ่งในนั้นคือมหาเจดีย์พุทธคยาที่ควรระลึกว่าพระตถาคตตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญานในที่นี้ ต่อเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้ว ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ มีจิตใจเลื่อมใจกราบไหว้บูชา ทั้งหมดเบื้องหน้าเมื่อตายไปจักเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์

 

          ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี ทอดถวายเพื่อนำปัจจัยบุญสมทบทุนสร้างอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา(จำลอง) โดยทั่วกัน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยอำนวยพรให้ท่านและครอบครัว ประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ประกอบด้วย ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ เจริญด้วย จุตรพิทธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกทิพาราตรีกาญเทอญฯ

 

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ ๑๕  ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตรงกับวันแรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๑

เวลา ๐๘.๓๙ น. ตั้งขบวนแห่องค์กฐินและบริวารกฐิน รอบพระวิหารวัดหนองก๋าย ๓รอบ

เวลา ๐๙.๓๙ น. ประกอบพิธีถวายผ้ากฐิน ประจำปี ๒๕๖๐

เวลา ๑๑.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ – สามเณร

เวลา ๑๒.๐๐ น. คณะศรัทธาทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร

เวลา ๑๓.๐๐ น. ทอดผ้าป่าสามัคคี และถวายองค์พระสีวลี ๓๗ องค์

องค์พระสีวลีสร้างจากเนื้อแร่รัตนชาติ แร่โภคทรัพย์ พลอย เหล็กน้ำพี้ แร่กายสิทธิ์ นิล เรซิ่น ฉะนวนพระภิกษุสงฆ์อฐิษฐานจิต ความสูง 2.17 เมตร

ร่วมบุญองค์ละ 30,000 บาท รวมทั้งสิ้น ๓๗ องค์ ๓๗ วัด ตามปักขิโพธิยธรรม ๓๗ ประการ

 

 

ประธานฝ่ายสงฆ์

คณะพระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย

 

ประธานอุปถัมภ์

คุณธนานันต์  โชติอัครธนพิทูร    คุณจรัลรัตน์  โชติอัครธนพิทูร

บริษัท เอส.พี.เอ็น แอร์โร่พาร์ท จำกัด

บริษัท วี.วี.พี. โปรดักส์ จำกัด

 

ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทยสาขาแม่ริม

ชื่อบัญชี กองทุนพระอุโบสถ

วัดหนองก๋าย

เลขที่บัญชี 087-2-00700-8

 

ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาแม่ริม

ชื่อบัญชี กองทุนพระอุโบสถ

โดย วัดหนองก๋าย

เลขที่บัญชี 853-210309-7


 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053-374095-6 052-001-479 และ 081-765-6469 ทางเว็บไซต์ www.watnonggai.com อีเมลล์ watnonggai@hotmail.com และรายละเอียดผ่านทาง Facebook วัดหนองก๋าย