กำหนดการประเพณีสรงน้ำพระพุทธบาทสี่รอย ประเพณีเตียวขึ้นดอย (เดินขึ้นเขา) ประจำปี 2560

กำหนดการงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธบาทสี่รอย ประเพณีเตียวขึ้นดอย (เดินขึ้นเขา)
ณ วัดพระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 11-12 มีนาคม 2560

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560
วันเตียวขึ้นดอย(เดินขึ้นเขา) – เดินถวายเป็นพุทธบูชา

เวลา 17.30 น.  ให้มาพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเชิงเขาพระพุทธบาท (หน้าวัดหนองก๋าย)
เวลา 18.30 น.  เริ่มประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธรูปปางประทับรอยพระพุทธบาท แม่นางกวัก และเศรษฐีทั้ง 5 ตลอดทั้งคืน ตลอดทางเดินถึงวัดพระพุทธบาทสี่รอย 06.00 น. เบิกพระเนตร ถวายข้าวมธุปายาส
เวลา 21.00 น.  เริ่มเตียวขึ้นดอย (เดินขึ้นเขา) อัญเชินน้ำหลวงน้ำสรงพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพราะเจ้าอยู่หัว กลองหลวง ระยะทาง 16 กิโลเมตร

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560
เวลา 07.00 น.  ทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
เวลา 09.00 น.  ประธานในพิธีจุดธูปเทียนทำพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะแด่พระพุทธบาทสี่รอย
เวลา 09.30 น.  ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระรับศีลพระสงฆ์ เถรานุเถระเจริญพุทธมนต์สวดมนต์ สืบชะตา
เวลา 10.30 น.  ถวายน้ำสรงพระราชทาน สรงรอยพระพุทธบาทสี่รอย
เวลา 11.30 น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
เวลา 13.39 น.  ทำพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางประทับรอยพระพุทธบาทขึ้นประดิษฐานบนวิหารครอบรอยพระพุทธบาท