ข่วงแก้วลานบุญ : พระธรรมทูตสัญจรอำเภอแม่แตง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559โครงการข่วงแก้วลานบุญอบอุ่นด้วยศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข ประจำปี 2559
โดยคณะสงฆ์อำเภอแม่แตง และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ทรงเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง  ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
องค์แสดงพระธรรมเทศนา พระมหาไพศาล  ฐานวุฑฺโฒ เจ้าอาวาสวัดท่าใหม่อิ จังหวัดเชียงหใม่
ทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพและวิดีโอมาให้ได้รับชมกัน