ข่วงแก้วลานบุญ : พระธรรมทูตสัญจรอำเภอแม่แตง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

โครงการข่วงแก้วลานบุญอบอุ่นด้วยศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข ประจำปี 2560
โดยคณะสงฆ์อำเภอแม่แตง

โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 1 ณ วัดป่าตึงงาม (ก๊างหงส์)  ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560
องค์แสดงพระธรรมเทศนาคือ (พระสมศักดิ์ ปญฺญาวโร) รจอ. วัดทุ่งหลวง
ทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้รับชมกัน