ความดี 4 ระดับ

เมื่อพูดถึงความดี..
ทุกคนก็คงเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่า..

ความดี..คือ…ความอ่อนน้อมทางกาย…
ความดี..คือ…ความอ่อนหวานทางวาจา…
ความดี..คือ…ความอ่อนโยนทางใจ…
ความดี..คือ…ความงดงามทั้งกาย วาจา และจิตใจ…
ความดี..คือ..คุณธรรมที่น้อมนำให้เราเป็นคนดี..(ความดีคู่กับคุณธรรม)..
ความดี..คือ..สภาพของความรู้สึกแสดงความปลาบปลื้มเป็นสุขให้กับผู้กระทำ..

ถ้าจะถามว่า..
ระหว่างความดีกับความชั่วอะไรจะทำได้ง่ายกว่ากัน ???

หลายต่อหลายเหตุผล…แล้วแต่เราจะตอบ..
แต่มีพระพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าของเราตรัสไว้ว่า..
>>>…ความดี…..คนดี…….ทำได้ง่าย
>>>…ความดี…..คนชั่ว…..ทำได้ยาก
>>>…ความชั่ว…คนดี…….ทำได้ยาก
>>>…ความชั่ว…คนชั่ว…..ทำได้ง่าย
ดังนั้นเราก็พอจะวัดคุณภาพความดีของเราได้ว่า…
เราจัดอยู่ในความดีประเภทใด..

เพราะฉะนั้นเครื่องวัดคุณธรรม คือ ความดีของเรา..
สามารถวัดได้จาก….เกรดแห่งคุณธรรม ๔ ระดับ คือ….

เกรด D เป็นการทำความดีเพื่อตนเอง..
– ไม่สนใจผู้อื่นว่าจะเป็นอย่างไร..
– คิดเห็นแต่ประโยชน์ตนเป็นหลัก..
– เป็นความดีระดับเบื้องต้น..คือ…(ดี)….ธรรมดา..

เกรด C เป็นการทำความดีเพื่อผู้อื่น
-โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ตนเองเลยสักนิด..
-แต่สนใจและคำนึงถึงการทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา..
-เป็นความดีระดับปานกลาง..คือ…(ดีมาก)…..

เกรด B เป็นการทำความดีเพื่อตนเองและผู้อื่น
-ประเภทนี้ก็ถือว่า..ยกระดับความดีควบคู่กัน คือ..
-ทำดีเพื่อตนแล้ว ยังทำเพื่อคนอื่น รวมถึงสังคมด้วย..
-เป็นความดีระดับสูง..คือ…(ดีที่สุด)…..

เกรด A เป็นการทำความดีที่ไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น..
-เมื่อมีโอกาสก็ทำทันที ไม่ต้องเดี๋ยว ไม่ต้องรอ
-ถ้าเป็นเรื่องดี….คิดแล้วทำทันที…
-ถ้าเป็นเรื่องไม่ดี…ต้องคิดแล้วคิดอีก..คิดเป็นร้อยครั้ง…พันครั้ง..
-จนลืมไปเลยว่า..เราคิดเรื่องไม่ดี…(ลืมความชั่ว..ทำแต่ดี..มีคุณจริง)…
-เป็นความดีระดับดีที่สูงกว่าที่สุด…จนหาประมาณมิได้..
(ดีแท้แน่นอน..ประเสริฐสุด..สุดยอด)…และไม่หยุดทำความดี..ทำดีตลอดเวลา..

เพราะฉะนั้น…
การที่เราวัดใครเป็นคนดี…มีคุณธรรม.. ก็วัดได้จาก ๔ เกรดดังที่กล่าวแล้ว…
เกรด ( ( A ) )…ดีที่สุดกว่าที่สุด…จนหาประมาณมิได้…ทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทน
เกรด ( ( B ) )…ดีที่สุด…ทำเพื่อประโยชน์ของตน ของผู้อื่น และสังคม..
เกรด ( ( C ) )…ดีปานกลาง….ทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเป็นหลัก..
เกรด ( ( D ) )…ดีธรรมดา…เพราะทำเพื่อประโยชน์ตนโดยส่วนเดียว…

ดังบทกลอนที่ว่า…
อยากได้ดี ไม่ทำดี นั่นมีมาก
ดีแต่อยาก ไม่ยอมทำ น่าขำหนอ
อยากได้ดี ไม่ทำดี มีแต่รอ
ดีแต่ขอ รอแต่ดี เดี๋ยวค่อยทำ..ฯ