“ความน่ากลัวของกรรม” (สมเด็จพระญาณสังวร)


“ความน่ากลัวของกรรม”


” .. ทุกวันนี้ มีข่าวฆ่าฟันกันอย่างทารุณโหดเหี้ยมมิได้เว้นแต่ละวัน พบแล้วเห็นแล้ว ก็ให้นึกถึงกรรม “เคยฆ่าเขา
มาก็ถูกเขาตามมาฆ่า คนละภพละชาติ ข้ามภพข้ามชาติแล้วก็ยังตามกันมาได้ มาส่งผลได้”


เรื่องกรรมเป็นเช่นนี้ “จึงน่ากลัวกรรมนัก พึงกลัวกรรมนัก” ไม่พึงคิดว่า “การเชื่อว่าการฆ่าฟันตามล้างตาม
ผลาญกันเป็นเรื่องกรรมนั้นเป็นความเชื่อที่เหลวไหล ไม่มีเหตุผล ไม่พึงคิดเช่นนั้น เพราะไม่มีคุณอย่าง
ใด”


จะถุกหรือผิด “ถ้านึกเชื่อไว้ก่อนว่า เป็นเรื่องการให้ผลของกรรม ก็จะทำให้ไม่กล้าทำกรรมไม่ดีโดยตั้งใจ
ก็จะพ้นจากกรรมไม่ดีนั้นแน่นอน”


อุบัติเหตุในยุคนี้สมัยนี้รุนแรงก็มีมากมาย “บางเรื่องไม่น่าเป็นก็เป็น บางคนไม่น่าประสบอุบัติเหตุเช่นนั้นก็
ต้องประสบ”
ดูไปแล้วคิดไปแล้ว ก็น่าจะรู้สึกว่า “อุบัติเหตุอย่างนั้น ๆ เกิดขึ้นเพื่อให้คนนั้นคนนี้ต้องบาด
เจ็บหรือล้มตายไปเท่านั้น”


เมื่อคิดเช่นนี้เพราะไม่อาจคิดเป็นอื่นได้ ก็ย่อมจะทำให้คิดว่า “ต้องเป็นเรื่องที่กรรมจะส่งผลแก่ผู้นั้น ในที่นั้น
ในเวลานั้น”
อุบัติเหตุจึงต้องเกิดขึ้น ดังนี้ .. “

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙