คำสอนหลวงพ่อวัดท่าซุง นิมิตทำให้บ้าจริงหรือ

คำสอนหลวงพ่อวัดท่าซุง
นิมิตทำให้บ้าจริงหรือ


มีเรื่องที่จะทำให้บ้าอีกเรื่องหนึ่งคือ นิมิต
นิมิต คือ ภาพที่ปรากฏให้เห็น เพราะ
เมื่อกำลังสมาธิเข้าถึงระยะอุปจารสมาธินี้ จิต
ใจเริ่มสะอาดจากกิเลสเล็กน้อย เมื่อจิตเริ่ม
สะอาดจากกิเลสพอสมควรตามกำลังของสมาธิ
ที่กดกิเลสไว้ ยังไม่ใช่การตัดกิเลส อารมณ์
เริ่มเป็นทิพย์นิดๆ หน่อยๆ ยังไม่มีความ
เป็นทิพย์ทรงตัวพอที่จะเป็น ทิพจักขุญาณ ได้
จิตที่สะอาดเล็กน้อยนั้นจะเริ่มเห็นภาพนิดๆ
หน่อยๆ ชั่วแวบเดียวคล้ายแสงฟ้าแลบ คือ
ผ่านไปแวบหนึ่งก็หายไป ถ้าต้องการให้เกิด
ใหม่ก็ไม่เกิด เรียกร้องอ้อนวอนเท่าไรก็ไม่มา
อีก ท่านนักปฏิบัติต้องเข้าใจตามนี้ ว่าภาพอย่าง
นี้เป็นภาพที่ผ่านมาชั่วขณะ จิตไม่สามารถบังคับ
ภาพนั้นให้กลับมาอีกได้ หรือบังคับให้อยู่นาน
มากๆ ก็ไม่ได้เหมือนกัน
ภาพที่ปรากฏนี้จะทรงตัวอยู่นาน หรือ
ไม่นานอยู่ที่สมาธิของท่าน เมื่อภาพปรากฏ ถ้า
กำลังใจของท่านไม่ตกใจพลัดจากสมาธิ ภาพ
นั้นก็ทรงตัวอยู่นานเท่าที่สมาธิทรงตัวอยู่
ถ้าเมื่อภาพปรากฏท่านตกใจ สมาธิก็พลัด
ตกจากอารมณ์ ภาพนั้นก็จะหายไป ส่วนใหญ่
จะลืมความจริงไปว่า เมื่อภาพจะปรากฏนั้น
เป็นอารมณ์สงัด ไม่มีความต้องการอะไร จิต
สงัดจากกิเลสนิดหน่อยจึงเห็นภาพได้
ครั้นเมื่อภาพปรากฏแล้ว เกิดมีอารมณ์
อยากเห็นต่อไปอีก
อาการอยากเห็นนี้แหละ เป็นอาการ
ฟุ้งซ่านของจิต

จิตตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลส
จิตมีความสกปรกเพราะกิเลส อย่างนี้
ต้องการเห็นเท่าไร ก็ไม่เห็น
เมื่อไม่เห็นตามความต้องการก็เกิดความ
กลุ้ม ยิ่งกลุ้มความฟุ้งซ่านยิ่งเกิด เมื่อความ
ปรารถนาไม่สมหวัง ในที่สุดก็เป็นโรคประสาท
บางรายบ้าไปเลย ที่เป็นอย่างนี้เพราะไม่
เชื่อตามคำแนะนำของพระพุทธเจ้า ที่ทรงแนะ
นำไว้ว่า จงอย่ามีอารมณ์อยาก หรืออย่าให้
ความอยากได้เข้าครอบงำบังคับบัญชาจิต


ธัมมวิโมกข์ ฉบับที่ ๓๔๙ เดือนเมษายน ๒๕๕๓ หน้า ๑ – ๒