ทำทาน 5 อย่าง ไม่เป็นบุญ

แต่โลกสมมุติว่าเป็นบุญ คือ

๑ . ให้มหรสพเป็นทาน ( สมฺมชฺชทานํ )
๒ . ให้นำ้เมา ( มชฺชทานํ )
๓ . ให้หญิงแก่ชายอยู่ด้วยกัน ( อิตถีทานํ )
๔ . ให้พ่อโคแก่แม่โค (หรือสัตว์) เพื่อสืบพันธุ์(และฆ่า) ( อุสภทานํ )
๕ . ให้จิตรกรรมเกี่ยวกับเมถุนสัังโยค คือ ภาพเสพกาม ( จิตฺตกมฺมทานํ )


อธิบายว่า : –

๑ . การให้มหรสพเป็นทานนั้น แม้ทางโลกเขาจะนิยมว่าเป็นการให้ความ
บันเทิงเริงรมย์แก่ผู้อื่น จึงนิยมจัดมหรสพในงานต่างๆ เพื่อสนองความต้อง
การของผู้มาในงาน ผู้มาในงานก็พอใจเพราะมีจิตอย่างเดียวกัน แต่ทาง
ธรรมถือว่าไม่เป็นบุญ เพราะคนทั้งหลายมี ราคะ โทสะ โมหะมากอยู่แล้ว
การละเล่นต่างๆเป็นการไปเพิ่มราคะ เป็นต้นขึ้นอีก ไม่เป็นไปเพื่อความสงบ
ความขัดเกลา

๒ . การให้นำ้เมาก็เช่นกัน แม้จะเป็นที่พอใจของผู้รับ แต่ไม่เป็นบุญ
เพราะเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตัวเองบ้าง ผู้อื่นบ้าง ความชั่วร้าย
อุปัทวเหตุ อันมีสาเหตุมาจากนำ้เมานั้นมีมาก การดื่มนำ้เมาจึงเป็นการ
ทำลายตนเอง ทำลายสังคม หากดื่มมากจนขาดสติ

๓ . การให้หญิงแก่ชาย ให้ชายแก่หญิงเพื่ออยู่ด้วยกัน เพื่อสืบพันธุ์
มองในสายตาพระอริยะ ท่านเห็นว่าเป็นการให้ทุกข์แก่กัน แม้จะมองเห็น
เป็นความสุขเบื้องต้น แต่เป็นทุกข์ในกาลต่อมา เป็นการก่อภพ ก่อชาติ
(ความเกิด)

๔ . การให้พ่อโคแก่แม่โค เพื่อสืบพันธุ์ (หรือเพื่อฆ่า) ก็ทำนองเดียวกับข้อ
ข้างต้น

๕ . การให้จิตรกรรมเกี่ยวกับเมถุนสังโยค คือ ภาพเสพกาม ก็เหมือนกับ
การให้มหรสพเป็นทาน