ร่วมบุญกับโครงการผ่านบัญชี
กองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดหนองก๋าย ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-02499-9

Account Name : FUND PHA PUTSASNA WAT NONGKAI
Account Number : 087-2-02499-9
Swift Code : KASITHBK
Bank : Kasikorn Bank PCL, Thailand
Branch : Maerimค่ายคุณธรรม โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

อบรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 

จำนวนทั้งสิ้น 3 รุ่นด้วยกัน

รุ่นที่ 1 นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 154 คน วันที่ 5-6 สิงหาคม พุทธศักราช 2560

รุ่นที่ 2 นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 169 คน วันที่ 19-20 สิงหาคม พุทธศักราช 2560

รุ่นที่ 3 นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 192 คน วันที่ 26-27 สิงหาคม พุทธศักราช 2560

 

กำหนดการสำหรับ 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1

เวลา 09.00 น.   ลงทะเบียน

เวลา 09.00 น.   พิธีเปิด เปิดใจใส่ธรรมต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รั้วพระธรรมขององค์สมเด็จประสัมมาสัมพุทธเจ้า

เวลา 10.00 น.   พบพระพบธรรม รับศีล 8 และรับกรรมฐาน

เวลา 11.00 น.   ถวายภัตตาหารเพล / รับประทานอาหาร

เวลา 12.00 น.   อบรมจากพระวิทยากร พื้นฐานชีวิตลิขิตเอง (เบญจศีล/เบญธรรม)

เวลา 13.00 น.   อบรมพัฒนาจิต

เวลา 15.00 น.   พักรับน้ำปานะ/ดื่มน้ำปานะ

เวลา 15.20 น.   ชีวิตกับความฝันไฝ่ (อิทธิบาท 4)

เวลา 16.00 น.   กวาดลานวัด ทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัด

เวลา 17.00 น.   พักทำกิจวัตรส่วนตัว

เวลา 18.00 น.   ทำวัตรเย็น

เวลา 19.00 น.   พักรับน้ำปานะ/ดื่มน้ำปานะ

เวลา 19.30 น.   อมรมจากพระวิทยากร ดอกบัว 4 เหล่า, มิตรภาพทุกย่างก้าว

เวลา 21.00 น.   พักผ่อน

วันที่ 2

เวลา 04.00 น.   เสียงระฆังตื่นนอน

เวลา 04.20 น.   ทำวัตรเช้า

เวลา 05.00 น.   อบรมพัฒนาจิต

เวลา 06.00 น.   ธรรมทัศนา เยี่ยมชมวัด ทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์

เวลา 07.00 น.   ถวายภัตตาหารเช้า / รับประทานอาหารเช้า

เวลา 08.00 น.   อมรมจากพระวิทยากร สุ จิ ปุ ลิ วิถีแห่งปราชญ์

เวลา 09.00 น.   อมรมพัฒนาจิต

เวลา 11.00 น.   ถวายภัตตาหารเพล / รับประทานอาหาร

เวลา 12.00 น.   อบรมจากพระวิทยากร กฎแห่งกรรม มงคลธรรม-มงคลชีวิต

เวลา 13.00 น.   อบรมพัฒนาจิต

เวลา 15.00 น.   แสงเทียนแห่งปัญหา ตอบปัญหาธรรมะ

เวลา 15.30 น.   ประธานโครงการกล่าวสรุป พิธีปิดกิจกรรม มอบใบประกาศณียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม

 

แกนหลักของการอบรมนั้นจะมีทั้งหมด 5 หัวข้อ

1.ภาควิชาการพระพุทธศาสนา : หลักธรรมและธรรมประยุกต์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีงาม เช่น มงคลชีวิต เบญจศีล เบญจธรรม อิทธิบาท 4 สังคหวัตถุ 4 ฆราวาสธรรม 4 เป็นต้น

2.ภาคจริยธรรม เช่น มารยาทไทย (เอกลักษณ์ที่ดีงามของคนไทย) คุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย

3.ภาคอบรมพัฒนาจิต เช่น การทำวัตรสวนมนต์ ทำนองสรภัญญะ (เป็นบทสวดทำนองส่งเสริมให้เกิดสติปัญญา) เจริญสติภาวนา แผ่เมตตา การปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่วัย เป็นการฝึกความแน่วแน่และความอดทนของจิต

4.ภาคสร้างเสริมลักษณะนิสัย เช่น ฝึกอบรมให้มีระเบียบวินัยความรับผิดชอบ ความอดทน ความสามัคคี

5.ภาคสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เช่น การเยี่ยมชมวัด ทำบุญ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เป็นต้น