น้ำดื่มบุญเศรษฐีวัดหนองก๋าย : มอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดเพื่อใช้ในงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 31 มีนาคม 2561

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา
วัดหนองก๋ายได้มอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดให้แก่
วัดพระธาตุจอมกิตติ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อใช้ในโครงการบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมจาริณี ภาคฤดูร้อน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาศทรงเจริญพระชนมายุ
63 พรรษา ในระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2561 โดยจะมีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด 140 คน และวัดหนองก๋าย
ได้มอบน้ำดื่ม เพื่อให้ใช้ในงาน แก่ผู้ร่วมพิธี และ ผู้เข้าร่วมโครงการ
ใช้ตลอดสิ้นโครงการ