บทสวดแผ่เมตตาไม่เจาะจงผู้รับ พิชิตเจ้ากรรมนายเวร

ผู้ที่ทำอะไรแล้วไม่มีความเจริญหรือเกิดปัญหาติดขัด ทำให้เป็นทุกข์ อาจเป็นเพราะเจ้ากรรมนายเวรยังไม่ให้อภัย การแก้กรรมที่ง่ายที่สุด นอกจากจะเลิกเบียดเบียนผู้อื่นแล้ว เราควรจะรู้จัก “การแผ่เมตตา” แต่ในบางครั้งเราอาจไม่รู้ว่าเจ้ากรรมนายเวรของเราเป็นใคร ดังนั้น การแผ่เมตตาโดยไม่เจาะจงบุคคล จึงเป็นการช่วยแผ่ส่วนบุญกุศลที่ครอบคลุมมากที่สุดอีกวิธีหนึ่ง

การแผ่เมตตาไปโดยไม่เจาะจงบุคคล คือ การแผ่ไปโดยไม่ระบุ ผู้รับว่าเป็นสัตว์ประเภทใด เป็นเทวดา เป็นมนุษย์หรือสัตว์ดิรัจฉาน ไม่ระบุว่าเป็นเพศหญิงหรือชาย เป็นพระอริยะหรือปุถุชน เป็นสัตว์ที่อยู่ในสุคติหรือทุคติ

บทสวดแผ่เมตตาไม่เจาะจงผู้รับ

กะตะเมหิ ปัญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ?

() สัพเพ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ

ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงอย่าได้มีเวรต่อกันและกัน จงอย่าเบียดเบียนกัน จงอย่ามีทุกข์ จงมีสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดฯ

() สัพเพ ปาณา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ

ขอสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวง จงอย่าได้มีเวรต่อกันและกัน จงอย่าเบียดเบียนกัน จงอย่ามีทุกข์ จงมีสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดฯ

() สัพเพ ภูตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ

ขอภูตทั้งหลายทั้งปวง จงอย่าได้มีเวรต่อกันและกัน จงอย่าเบียดเบียนกัน จงอย่ามีทุกข์ จงมีสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดฯ

() สัพเพ ปุคคะลา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ

ขอบุคคลทั้งหลายทั้งปวง จงอย่าได้มีเวรต่อกันและกัน จงอย่าเบียดเบียนกัน จงอย่ามีทุกข์ จงมีสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดฯ

() สัพเพ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตูติ

ขอผู้มีอัตภาพทั้งหลายทั้งปวง จงอย่าได้มีเวรต่อกันและกัน จงอย่าเบียดเบียนกัน จงอย่ามีทุกข์ จงมีสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดฯ

 **อิเมหิ ปัญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ

 **”แชร์เพื่อเป็นธรรมทาน”


ต้นฉบับ : Horoworld