ปันน้ำใจได้กุศล วันหนองก๋ายมอบเครื่องมือการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : บ้านปางกว้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

โครงการครั้งที่ ๑๒ ปันน้ำใจซื้อเครื่องมือการแพทย์
มอบให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางกว้าง
มีวัสดุ /ครุภัณฑ์การแพทย์ ที่ต้องการสนับสนุนดังต่อไปนี
๑. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบกดอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องละ ๓,๕๐๐ รวม ๑๐,๕๐๐ บาท
๒. ที่วัดไข้ อินฟาเรด เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๑,๘๐๐ รวม ๑,๘๐๐ บาท
๓. หูฟัง 3 เอ็ม ผู้ใหญ่ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๓,๕๐๐ รวม ๓,๕๐๐ บาท
๔. หูฟัง 3 เอ็ม เด็ก จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ บาท
๕. ชุดทำแผล 1 ชุดประกอบด้วยถ้วยไอโอดีน 2 ออนซ์, ถ้วยไอโอดีน 6 ออนซ์ ถ้วยไอโอดีน 14 ออนซ์ จำนวน ๕ ชุด ชุดละ ๗๕๐ รวม ๓,๗๕๐ บาท
๖. กรรไกรตัดไหม 4 นิ้ว จำนวน ๕ ชิ้น ชิ้นละ ๑๕๐ รวม ๗๕๐ บาท
๗. กรรไกรตัดไหม 6 นิ้ว จำนวน ๕ ชิ้น ชิ้นละ ๒๕๐ รวม ๑,๒๕๐ บาท
๘. กรรไกรตัดเนื้อ จำนวน ๕ ชิ้น ชิ้นละ ๒๕๐ รวม ๑,๒๕๐ บาท
๙. ด้ามมีด จำนวน ๓ ชิ้น ชิ้นละ ๑๘๐ รวม ๕๔๐ บาท
๑๐. ถาดหลุมทำแผล จำนวน ๕ ใบ ใบละ ๓๕๐ รวม ๑,๗๕๐ บาท
๑๑. CROCODYLE FORCEPS จำนวน ๑ ชิ้น ชิ้น ละ ๗๕๐ บาท
๑๒. NEEDLE HOLEDLE เย็บแผลขนาดกลาง จำนวน ๕ ชิ้น ชิ้นละ ๓๕๐ รวม ๑,๗๕๐ บาท
๑๓. ARTERY FORCEPS แบบตรง จำนวน ๕ ชิ้น ชิ้นละ ๒๕๐ รวม ๑,๒๕๐ บาท
๑๔. ARTERY FORCEPS แบบโค้ง จำนวน ๕ ชิ้น ชิ้นละ ๒๕๐ รวม ๑,๒๕๐ บาท
๑๕. อับใส่สำลี ขนาด 3*21/2 นิ้ว จำนวน ๒ ชิ้น ชิ้นละ ๑๘๐ รวม ๓๖๐ บาท
๑๖. อับใส่สำลี ขนาด 4*3 นิ้ว จำนวน ๒ ชิ้น ชิ้นละ ๒๒๐ รวม ๔๔๐ บาท
๑๗. เหล็กกดลิ้นขนาด 17 ซม. จำนวน ๒ ชิ้น ชิ้นละ ๑๖๐ รวม๓๒๐ บาท
๑๘. ไม้เคาะเข่า จำนวน ๑ ชิ้น ชิ้นละ๒๙๐ รวม ๒๙๐ บาท
รวม ๑๘ รายการเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐ บาท

และทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายก็ได้นำภาพบรรยากาศทั้งหมดมาให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกัน

โครงการปันน้ำใจได้กุศลไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ 

รอผู้ที่กำลังสั่งสมบุญทุกท่านได้ร่วมบุญซื้อเครื่องมือแพทย์ สนใจร่วมบุญคลิ๊ก