ปันน้ำใจได้กุศล วันหนองก๋ายมอบเครื่องมือการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : บ้านบวกหมื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

รวมภาพการมอบเครื่องมือการแพทย์ที่ผ่านมาคลิ๊ก

โครงการครั้งที่ 13 ได้ทำการส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายการทั้งหมดดังนี้
๑. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน จำนวน ๑ ชุด รวม ๒๓,๐๐๐ บาท
๒. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบกดอัตโนมัติ จำนวน ๓ ชุด รวม ๗,๕๐๐ บาท
๓. ทีวัดไข้อินฟาเรด เลเซอร์ จำนวน ๑ ชุด รวม ๑,๘๐๐ บาท
๔. หูฟัง ๓ เอ็มผู้ใหญ่ จำนวน ๑ ชุด รวม ๓,๕๐๐ บาท
๕. หูฟัง ๓ เอ็มเด็ก จำนวน ๑ ชุด รวม ๓,๕๐๐ บาท
๖. คีบถอดลวดเย็บแผล จำนวน ๒ ชิ้น รวม ๒,๘๐๐ บาท
๗. ชุดทำแผลขนาดเล็ก จำนวน ๑๕ ชุด รวม ๙,๗๕๐ บาท
๘.ชุดทำแผลขนาดกลาง จำนวน ๑๕ ชุด รวม ๑๒,๗๕๐ บาท
๙. ชุดทำแผลขนาดใหญ่ ๑๕ ชุด รวม ๑๔,๒๕๐ บาท
๑๐. กรรไกรไอริส ปลายตรง จำนวน ๓ ชุด รวม ๗๕๐ บาท
๑๑. กรรไกรไอริส ปลายโค้ง จำนวน ๓ ชุด รวม ๗๕๐ บาท
๑๒. กรรไกรตัดไหม ปลายแหลมตรง จำนวน ๕ ชุด รวม ๗๕๐ บาท
๑๓. กรรไกรตัดตัดชิ้นเนื้อปลายตรง จำนวน ๒ ชุด รวม ๕๐๐ บาท
๑๔. กรรไกรตัดชิ้นเนื้อปลายโค้ง จำนวน ๒ ชุด รวม ๕๐๐ บาท
๑๕. คีบจับเข็มเย็บแผลขนาดกลาง ๖ นิ้ว จำนวน ๕ ชิ้น รวม ๑,๗๕๐ บาท
๑๖. ปากคีบมีเขี้ยว ขนาด ๕.๕ นิ้ว จำนวน ๒๐ ชิ้น รวม ๓,๒๐๐ บาท
๑๗. ปากคีบไม่มีเขี้ยว ขนาด ๕.๕ นิ้ว จำนวน ๒๐ ชิ้น รวม ๓,๐๐๐ บาท
๑๘. Artery Forceps แบบตรง จำนวน ๕ ชิ้น รวม ๑,๒๕๐ บาท
๑๙. Artery Forceps แบบโค้ง จำนวน ๕ ชิ้น รวม ๑,๒๕๐ บาท
๒๐. ด้ามมีดผ่าตัด จำนวน ๒ ชิ้น รวม ๓๖๐ บาท
๒๑. Extraction Forceps No”150 จำนวน ๕ ชิ้น รวม ๙,๐๐๐ บาท
๒๒. Extraction Forceps No”152 จำนวน ๕ ชิ้น รวม ๙,๐๐๐ บาท
๒๓. Cartridge Syringe จำนวน ๑๐ ชิ้น รวม ๙,๕๐๐ บาท
๒๔. ถังขยะสแตนเลส ๒ ชั้น แบบเท้าเหยียบ จำนวน ๒ ถัง รวม ๗,๐๐๐ บาท

รวม ๒๔ รายการ เป็นเงิน ๑๑๘,๔๑๐ บาท

ทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพการรับมอบมาให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญ