พระพุทธเจ้ามีหนึ่งเดียวบนโลกนี้ จริงหรือ?

หลายคนได้สงสัยว่า ช่วงเวลาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอน อาจจะกินเวลาเป็น หมื่นปีที่จะมีศาสนาพุทธเกิดขึ้น มนุษย์ที่ถือกำเนิดในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ ได้สำเร็จกันบ้างไหม?

7614-0-0af46e80d491d1eebcf60e0acef1c969

ผู้สำเร็จอรหันต์ มี 3 ประเภท
1.พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ตรัสรู้เองแล้วออกสั่งสอนมหาชน
2.พระปัจเจกพุทธเจ้า     ตรัสรู้เองแล้ว แต่ไม่ได้ออกเผยแผ่พระศาสนา
3.พระอนุพุทธะ (หรือเราเรียก พระอรหันต์)  ไม่ได้ตรัสรู้เอง เป็นผู้รู้ตาม คือฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกที


ตำราว่า จะไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพร้อมกัน 2 พระองค์
มนุษย์ที่สำเร็จอรหันต์ ช่วงก่อนที่ “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า” จะตรัสรู้
จะเรียกว่า พระปัจเจกพุทธเจ้า 

พระปัจเจกพุทธเจ้า ตรัสรู้ในช่วงเวลาที่ว่างจากพระศาสนา หมายถึง ไม่มีศาสนาพุทธ ไม่มีพระพุทธเจ้า ไม่มีพระภิกษุ บางครั้งเรียกว่าสูญญกัปป์ เป็นช่วงเวลายาวนานที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยสำหรับบุคคลที่เกิดในช่วงเวลานี้ เพราะไม่มีพระศาสนา การบรรลุมรรคผล นิพพานไม่มีเลย ยกเว้นพวกเดียวเท่านั้นคือ พระปัจเจกพุทธเจ้า

ผู้ที่จะบรรลุนิพพานนั้นจะต้องเกิดทันยุคพระศาสนา

หากพ้นยุคพระศาสนาไป จะเป็นยุคที่ปราศจากศาสนาพุทธ แม้จะได้เจอ พระปัจเจก ก็เท่านั้น เพราะพระปัจเจกพุทธเจ้า ไม่ทรงสอนผู้คนให้บรรลุตามพระองค์

อย่างดีก็ได้บุญใหญ่ ถวายทานให้พระปัจเจกพุทธเจ้า เท่านั้นเอง

25

ในกัปล์ไหนที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาทรงอุบัติ  ในกัปล์นั้น ก็จะมีพระปัจเจกพุทธเจ้า และพระจักรพรรดิ์  มาทรงอุบัติเช่นกัน  แต่พระปัจเจกฯ จะมาอุบัติในช่วงเวลาที่ศาสนาพุทธของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสาบสูญไปแล้ว เท่านั้น….และพระปัจเจกฯ จะไม่สอนธรรมะให้ใครๆ  กระทำเพียงแค่อนุโมทนาบุญ หรือสอนวิธีนุ่งห่มและกิริยามารยาทบางอย่างสำหรับคนที่บวชตาม  เท่านั้น

   ..ส่วนกัปล์ไหนที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาทรงอุบัติ  ก็จะไม่มีพระปัจเจกฯ และพระจักรพรรดิ์มาทางอุบัติ เช่นกัน จึงเรียกกัปล์แบบนั้นว่า สุญญกัปล์