ภาพพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2559 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ

วัดหนองก๋ายร่วมกับคณะศรัทธา และผู้ปกครองทุกท่านจัดงานบรรชาสามเณร มุ่งทำความดีเป็นพุทธบูชา สืบทอดพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนม์มายุ 61 พรรษา 2 เมษายน 2559

2 เมษายน 2559 วัดหนองก๋ายจัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2559 จำนวน 19 รูป โดยมีพระครูกัลยาณวัตรสุนทร เจ้าคณะอำเภอแม่แตง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และเป็นองพระอุปปัชฌาย์ โดยมีคณะสงฆ์ของวัดหนองก๋าย และผู้ปกครองประชาชน เข้าร่วมนพิธีเป็นจำนวนมาก

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมสถาบันทางศาสนา สถาบันการศึกษา และสถาบันทางสังคมต่างๆ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญความดี โดยเฉพาะเยาวชน จะได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ได้รับการฝึกฝน อบรม ปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดีมีศีลธรรม มีระเบียบวินัยเพื่อเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปในอนาคต  นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถรับมือกับปัญหาต่างๆ อันเกิดจากสังคมที่เลปี่ยนแปลงได้ ที่สำคัญยังเป็นการสืบสานประเพณีบรรพชาสามเณร ที่ได้ถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน จนกลายเป็นวิถีชีวิต และประเพณีที่ดีงามของไทย

ปู่ย่าตายายจึงปลูกฝังวัฒธนธรรมการบวชทดแทนคุณให้แก่ลูกหลาน เนื้อแท้ของการบวชนั้นคือ การยกต้นของผู้บวชขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย ดังนั้น ผู้เป็นบิดามารดาจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นญาติของพระรัตนตรัย ดังคำโบราณว่า “ได้เกาะชายผ้าเหลือง” เพราะบิดามารดาเป็นผู้ให้ดำเนิชีวิต จึงมีพระคุณอันยากจะตอบแทนได้หมดสิ้น จึงเป็นการดีที่เยาวชนไทย จะได้บวชทดแทนคุณตั้งแต่ยังเยาว์วัยในช่วงปิดเทอมนี้

และทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพงานทั้งหมดมาให้ได้รับชมกันในวันนี้  และสำหรับผู้ที่สนใจร่วมบุญ และติดตามกิจวัตรของสามเณรสามารถคลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม