budhakaya

รวมลิ้งค์ความคืบหน้าและข่าวสารเกี่ยวกับการสร้างอุโบสถทั้งหมด
[catlist name="อุโบสถพุทธคยา" numberposts=300]

โครงการสร้างอุโบสถ ทรงเจดีย์พุทธคยา วัดหนองก๋าย
ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

"เจดีย์พุทธคยา" เป็นหนึ่งใน 4 สังเวชนียสถาน เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและพุทธศาสนิกชนทั่วโลกต่างให้ความนับถือ ชื่นชมถึงความยิ่งใหญ่ ความสวยงามของเจดีย์พุทธคยา เป็นความประสงค์ของเจ้าอาวาสวัดหนองก๋ายรูปปัจจุบัน และเป็นที่แรกที่ทำให้เจดีย์พุทธคยนนั้น เป็น "อุโบสถ" เพื่อเฉพาะสำหรับไว้ทำสังฆกรรม คำว่า "อุโบสถ" มีความหมายเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา 4 ลัษณะคือ

1. หมายถึง วันพระ ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์และคฤหัสถ์มาประชุมกันเพื่อแสดงธรรมและรับฟังธรรม
2. หมายถึง การแสดงพระปาฏิโมกข์ของพระภิกษุสงฆ์ตามพระธรรมวินัย ทุกๆ 14 วัน
3. หมายถึง การรักษาศีล 8 ของเหล่าฆราวาสใน ทุกๆ วันพระ
4. หมายถึง สถานที่ ที่พระสงฆ์ทำสังฆกรรมร่วมกัน เช่นการ บรรพชาอุปสมบท เป็นจุดเริ่มต้นแห่งหน่อเนื้อ นาบุญ ผู้ที่สืบต่อพระพุทธศาสนา เกิดปัญญาแตกฉานเปรียบดังองค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ได้เกิดขึ้นครั้งแรก ณ บริเวณเจดีย์พุทธคยานี้

img_6175

img_6153

img_6165

หลังจากได้ทำการวางศิลาฤกษิ์ เมื่อปีพุทธศักราช  2549 ทางวัดหนองก๋ายก็ได้ทำการประชาสัมพันธ์และรวบรวมปัจจัยจนสามารถเริ่มต้นปรับพื้นที่และตอกเสาเข็มทั้งหมด จำนวน 96 ต้น ในปีพุทธศักราช 2553 เพื่อความมั่นคงแข็งแรง เป็นรากฐานที่สามารถอดทนต่อแรงต่างๆ รวมถึงป้องกันแผ่นดินไหวที่อาจเกิดข้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี รากฐานอันแข็งแกร่ง จะเป็นฐานของถาวรวัตถุให้แก่สาธุชนรุ่นหลังได้กราบศักการะนานเท่านาน การดำเนินงานได้ดำเนินการตั้งแต่ตอกเสาเข็ม  ขุดดินฐานราก ตัดแต่งหัวเสาเข็ม ตั้งแบบ เทคอนกรีตรากฐานขององค์เจดีย์พุทธคยา

img_6175

img_6388

img_6391

img_6392

img_6410

img_6412

img_6415

img_6499

img_6504

หลังจากนั้นเมื่อทำการสร้างรากฐานเสร็จสิ้น เป็นส่วนของโครงสร้างต่างๆ โดยใช้ปัจจัยจากการประชาสัมพันธ์ งานกฐินเพื่อทำให้โครงสร้างสำเร็จจนถึงชั้นสูงสุด ของยอดอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา (จำลอง) ซึ่งในปัจจุบันงานโครงสร้างของอุโบสถได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  แต่ก็ยังเหลือการก่อสร้างต่างๆ เป็นจำนวนมาก ที่จะต้องใช้กำลังปัจจัย จากกำลังศรัทธาของเหล่าสาธุชน ที่ต้องการเห็นความยิ่งใหญ่ และแสดงถึงพลังศรัทธาอันแรงกล้าที่จะสร้างสิ่งก่อสร้าง ถาวรวัตถุที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้

IMG_0492

IMG_0494

IMG_0498

IMG_3694

IMG_3695

IMG_3701

IMG_4243

IMG_4247

IMG_4249

ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ  สาขาแม่ริม
ชื่อบัญชี กองทุนพระอุโบสถ

วัดหนองก๋าย
เลขที่บัญชี 358-075297-4

ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม
ชื่อบัญชี กองทุนพระอุโบสถ

วัดหนองก๋าย
เลขที่บัญชี 087-2-00700-8

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่ริม
ชื่อบัญชี กองทุนพระอุโบสถ

โดย วัดหนองก๋าย
เลขที่บัญชี 853-210309-7

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 052-001-479 และ 081-765-6469 ทางเว็บไซต์ www.watnonggai.com อีเมลล์ watnonggai@hotmail.com และรายละเอียดผ่านทาง Facebook วัดหนองก๋าย

ภาพล่าสุดของเจดีย์พุทธคยา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558

IMG_4022

IMG_4016

IMG_4018

IMG_4020

IMG_4017

IMG_4019

IMG_4021