ภาพพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 21 สิงหาคม 2560

คณะสงฆ์จังหวัีดเชียงใหม่ได้กำหตนดเจริญพระพุทธมนต์
ทั้งพระเณรและญาติโยม ถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลแด่
พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ทุกวัดในวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
และทางวัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้รับชม
ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกัน