รวมภาพพิธี ทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ของวัดหนองก๋าย

พิธีทำบุญตักบาตรภายในวัดหนองก๋ายเนื่องในวัน “มาฆบูชา 2563” วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่าชาวไทยจำนวนไม่น้อยที่ตั้งใจจะปฏิบัติธรรมเสริมบุญในวันพระใหญ่แบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตร รักษาศีล เวียนเทียน และโดยเฉพาะ “การฟังธรรม” ตามความเชื่อของชาวพุทธนิกายเถรวาทที่เชื่อว่าหากฟังธรรมในวันพระใหญ่จะทำให้ตัวเองได้ “บุญกุศล” มากมายมหาศาล

การเวียนเทียน คือ การเดินเวียนรอบปูชนียวัตถุหรือปูชนียสถานทางศาสนา เช่น พระอุโบสถ วิหาร หรือพระพุทธรูป หรือสามารถใช้อีกคำว่า ประทักษิณ, ทักขิณาวัฏฏ์ หรือ ทักษิณาวัฏก็ได้ อ้างอิงจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) แปลว่า “เบื้องขวา” หรือ “การเวียนขวา” โดยการ “เวียนเทียน” นั้น เป็นกระทำเพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเคารพต่อบุคคล สิ่งหรือสถานที่นั้นๆ อย่างสูงสุด

ว่ากันว่าประเทศไทยได้รับคติการเวียนเทียนนี้มาจากอินเดีย ในช่วงที่พระพุทธศาสนาที่เผยแผ่จากอินเดียเข้ามาสู่ไทย โดยปรากฏหลักฐานการแสดงความเคารพโดยการเวียนเทียนในพระไตรปิฎก เช่น เมื่อครั้งพระสารีบุตรท่านไปทูลลาพระพุทธเจ้า เพื่อจะกลับไปนิพพานที่แคว้นมคธ พระสารีบุตรท่านก็ได้กระทำประทักษิณ 3 รอบต่อพระพุทธเจ้า อีกทั้งในสมัยทวารวดีก็พบหลักฐานเกี่ยวกับการเวียนเทียนโดยปรากฏข้อความในพงศาวดารว่า…มีการกระทำพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนาสืบมาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนสามารถร่วมพิธีเวียนเทียนได้ มีเพียง 4 วันใน 1 ปีเท่านั้น นั่นคือ วันวิสาขบูชา, วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา และวันอัฏฐมีบูชา (วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษาไม่มีพิธีกรรมเวียนเทียน)

แล้วไปเวียนเทียนกี่โมงดี? ตอบง่ายๆ ว่า ตามที่คุณสะดวก โดยส่วนใหญ่นิยมไปเวียนเทียนช่วงบ่ายแก่ๆ ไปจนถึงช่วงค่ำ ประมาณ 16.00 – 20.00 น. แต่ปัจจุบันนี้วัดหลายแห่งก็มีการขยับเวลาการเวียนเทียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พุทธศาสนิกชนในชุมชนเมืองมากขึ้น บางวัดเปิดให้เข้ามาเวียนเทียนได้ตั้งแต่ช่วงเช้า 06.00 น. ก็มี ซึ่งผลดีที่จะได้รับจากการเวียนเทียนตามความเชื่อของชาวพุทธเถรวาท ได้แก่

– ช่วยให้ชีวิตสุกสว่าง: ไฟถือเป็นสื่อกลางในการแสดงความศรัทธาต่อศาสนา เปรียบไฟกับความสุกสว่างของชีวิต เป็นความเชื่อที่ตกทอดมาแต่โบราณตั้งแต่อินเดียถึงเอเชียตะวันออก ที่ใช้ในพิธีเผาเทียนเล่นไฟ การปล่อยโคมลอย พิธีกรรมทางศาสนา ใช้เผาศพ รวมถึงใช้ในการจุดธูปเทียนสำหรับการเวียนเทียนด้วย

– เตือนสติชาวพุทธ: การเวียนเทียนนอกจากเพื่อแสดงความเคารพบูชาต่อปูชนียบุคคลหรือปูชนียสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นเหมือนกุศโลบายเตือนสติให้ตระหนักถึง “วัฏสงสาร” หรือการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อให้ใช้ชีวิตไม่ประมาท

– ได้อานิสงส์แรง: การเวียนเทียนจะช่วยส่งอานิสงส์ผลบุญให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติ ในทางตรงคือผู้ปฏิบัติจะมีกายที่สำรวมขึ้น มีจิตใจที่สะอาด สงบ สร้างสมาธิระหว่างที่เดินเวียนเทียน และในทางอ้อม(ตามความเชื่อ)คือ จะทำให้ผู้ปฏิบัติได้บุญหนัก หลุดพ้นจากภูมิเปรต เดรัจฉาน อีกทั้งบันดาลให้จิตพ้นอบายภูมิได้