พระพุทธองค์ได้ส่งพระสงฆ์สาวกรุ่นแรกจำนวน ๖๐รูป

ไปเพื่อธำรงค์ศาสน์และประกาศศาสนธรรมคำสอนทิศานุทิศต่างๆ ตามพุทธดำรัสที่ตรัสว่า

¾Ãоط¸à¨éÒ

“จรถ ภิกฺขเว จาริกํ อคมิตฺถ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ มา เอกาน เทว อคมิตฺถ เทเสถ ภิกขเว ธมฺมํ อาทิกลฺยาณํ ปริสุทฺธํ พฺรหมจริยํ ปกาเสถ…”

“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชน์สุขเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่เทวาและมนุษย์ทั้งหลาย เธอทั้งหลายอย่าได้ไป ๒รูป โดยทางเดียวกัน จงแสดงธรรมอันมีความงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ ให้บริบูรณ์สิ้นเชิง” (พุทธพจน์)

ขอเชิญร่วมบุญค่าไฟฟ้าของสถานีวิทยุวัดหนองก๋ายเพื่อร่วมกันเผยแผ่ธรรมะตลอด 24 ชั่วโมง

บัญชีร่วมบุญค่าไฟ วัดหนองก๋าย ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส แม่แตง เลขที่บัญชี 876-0-05964-8

Account Name : WATNONGGAI
Account Number : 876-0-05964-8

Swift Code : KRTHTHBK
Bank : KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED, BANGKOK, THAILAND

Branch : Tesco Lotus Maetang

IMG_1592

 

กองทุนค่าไฟ วัดหนองก๋าย ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-08411-8

Account Name : NONG GAI ELECTRICITY FUND
Account Number : 087-2-08411-8

Swift Code : KASITHBK
Bank : Kasikorn Bank PCL, Thailand

Branch : Maerim

IMG_1589