ร่วมอนุโมทนาบุญกับกลุ่มญาติธรรมที่น้อม “สร้อยสังวาลย์” แก่หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล

วัดหนองก๋ายได้ทำการรับมอบ
สร้อยสังวาลย์ประดับคริสตัลอย่างดี
นำโดยคุณโต ที่ได้ริเริ่ม
และมีความคิดที่จะนำ “สร้อยสังวาลย์”
น้อมถวายให้แก่องค์พระประธาน
ของวัดต่างๆ ให้ครบทุกภาค เหนือ กลาง อิสาน ใต้

และวัดหนองก๋าย ก็ได้เป็นหนึ่งในวัดที่ได้รับสร้อยสังวาลย์เช่นกัน

น้อมถวาย และร่วมอนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่าน