ร่วมอนุโมทนาบุญกับ บ้านพุทธบุตรเชียงใหม่ มอบคอมพิวเตอร์สำหรับเผยแผ่ธรรมะ

2 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา
ปิติในบุญกับคณะศรัทธา

จากเหตุจัดซื้อคอมพิวเตอร์
์เพื่อใช้เชื่อมสัญญาน
ในการจัดรายการวิทยุ
เผยแผ่ธรรมตลอด 24 ชั่วโมง
ทั่วเขตภาคเหนือตอนบน
พร้อมถวายเครื่องสำรองไฟ
ตู้บริจาคและเครื่องไทยธรรม
ณ วัดหนองก๋าย
จ .เชียงใหม่