วัดหนองก๋ายมอบโลงศพจำนวน 28 โลง ให้แก่สมาคมดารารัศมี จ.เชียงใหม่ 15 มกราคม 2561

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการบริจาคโลงศพทั้งหมดที่ผ่านมา
สมาคมดารารัศมี เป็นหน่วยกู้ชีพ – กู้ภัย
วัดหนองก๋ายได้มอบโลงศพจำนวน 28 โลง
วัตถุประสงค์ของสมาคมจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ช่วยเหลือการกู้ชีพ และบรรเทาสาธารณภัย
และเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์กู้ชีพ กู้ภัย และบรรเทาสาธารณภัย
ส่งเสริมและร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการกู้ชีพ กู้ภัย และบรรเทาสาธารณภัย
หาทางสงเคราะห์และช่วยเหลือสมาชิกในด้านสวัสดิการและดำเนินกิจกรรม
ด้านบำเพ็ญประโยชน์ สาธารณกุศล ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและบันเทิง
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกัน
เพื่อการศึกษา วิจัย เผยแพร่ความรู้ และบริการวิชาการด้านกู้ชีพ กู้ภัย การบรรเทา สาธารณภัย
และสร้างเครือข่ายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน
ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการในทางการเมือง

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบุญผ่านทางวัดหนองก๋าย
ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-374095 และ 053-374096