สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กุฏิกัมมัฏฐานศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 28 พ.ย. 2562

?สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการสร้างกุฏิกัมมัฏฐาน ของศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย เพื่อรับรองพระภิกษุผู้มาปฏิบัติธรรมกับทางวัด รับมหานิสงส์แห่งความเจริญในทุกเมื่อ มีความสุขความเจริญทุกเวลา ทั้งกลางวันและกลางคืน ตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ไปด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์ เป็นสุดยอดแห่งสังฆทาน

ในวิหารทานกถา พระพุทธองค์ทรงยืนยันให้เห็นชัดเจนว่า การถวายวิหาร(วัด)ที่อยู่อาศัยแก่ภิกษุสงฆ์ เป็นสมุฏฐานก่อให้เกิดประโยชน์สุข ทั้งผู้รับและผู้ถวาย ซึ่งทรงแสดง อานิสงส์ไว้ว่า เป็นยอดของสังฆทาน เป็นปัจจัยให้ประสบความเกษมศานต์ จนบรรลุถึงพระนิพพาน เป็นที่สุด โดยตรัสไว้ว่า
“เสนาสนะที่อยู่อาศัย ย่อมบรรเทาความหนาว ความร้อน ป้องกัน เนื้อร้าย ป้องกันงู และยุงได้ ป้องกันฝนก็ได้ แม้ลมแดดกล้าที่ปรากฏขึ้น ก็บรรเทาได้”

ช่องทางการติดต่อของวัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.053-374095-6 โทรศัพท์มือถือ 062-424-96-59