อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมทำบุญ ณ วัดหนองก๋าย 18 กรกฎาคม 2562

?ข้าพเจ้าขอนอบน้อม #หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล ซึ่งมีรัศมีรุ่งเรืองมีเดชมาก มีอายุนับพันปี ด้วยกาย ด้วยวาจา และด้วยใจ ด้วยเศียรเกล้า

?อนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาถึงยังวัดหนองก๋าย และร่วมบุญกับทางวัดโดยตรง รับมหาบารมีของหลวพ่อใหญ่ชัยมงคล พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดหนองก๋าย

?ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำ การนอบน้อม ขอจงขจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งปวง ถึงแม้อันตรายทั้งหลายเป็นอันมาก จงพินาศไปโดยไม่ให้เหลือเถิด และขอเทวดาทั้งหลาย จงรักษาพระศาสนา และชาวโลกตลอดกาลทุกเมื่อเถิดฯ