อย่าไปคนเดียว ให้ไปกับพระ ๔ องค์

“เวลาไปไหน..อย่าไปคนเดียว ให้ไปกับพระ ๔ องค์”
..”ทรงตรัสว่า..ลูกศิษย์ท่านฤๅษีนั้นส่วนใหญ่
ล้วนเป็นลูก – หลานของท่าน..มาก่อนทั้งสิ้น.
และส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหลานของหลวงพ่อปาน วัดบางนมโคทั้งสิ้น”
*********************
กรรมฐานทั้งหลาย..มาแต่เหตุ
นี่คือคำย่อของ..อริยสัจ ๔ ซึ่งเป็น..ตัวปัญญา
หรือวิปัสสนาสูงสุด..ในพุทธศาสนา
และมีแต่พุทธศาสนาเท่านั้น ศาสนาอื่น ๆ ไม่มี
พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์
ต่างก็บรรลุเป็นพระพุทธเจ้า..ด้วยอริยสัจ ๔ ทั้งสิ้น

ที่ยกจุดนี้มา..ก็เพราะปัจจุบันนี้
มีพระพุทธเจ้า..มาแสนกว่าองค์แล้ว

แต่เพราะเหตุใด..
พระพุทธเจ้าองค์แรก (พระพุทธสิขีทศพล)
หรือเรียกย่อ ๆ ว่าสมเด็จองค์ปฐม
จึงมาสอนพวกเรา.ซึ่งหัวดื้อ
หัวรั้นขี้เกียจทุกคน

มีคำสอนตอนหนึ่ง..
ที่พระองค์ ตรัสว่า..
เวลาไปไหน..อย่าไปคนเดียว ให้ไปกับพระ ๔ องค์

องค์ที่ ๑ คือ ตถาคตหรือสมเด็จองค์ปฐม
ให้ครอบคลุมร่างกายเธอไว้

องค์ที่ ๒ คือ สมเด็จองค์ปัจจุบัน
เพราะพวกเธอต้องการเป็นสาวกของท่าน ให้เอาไว้ที่ศีรษะ

องค์ที่ ๓ คือ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโคให้เอาไว้ที่หน้าอก

องค์ที่ ๔ คือ ท่านฤๅษี(หลวงพ่อ)ให้เอาไว้ที่ฐานเหนือสะดือ

ทรงตรัสว่า..
ลูกศิษย์ท่านฤๅษีนั้นส่วนใหญ่
ล้วนเป็นลูก – หลานของท่านมาก่อนทั้งสิ้น
และส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหลานของหลวงพ่อปาน วัดบางนมโคทั้งสิ้น

ผม (พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน)
ไม่ขออธิบายรายละเอียด
แต่เน้นให้พวกเรารู้ว่า..พวกเราส่วนใหญ่
เป็นลูกหลานของพระองค์ท่าน (สมเด็จองค์ปฐม)

ปัจจุบันนี้..มีพระพุทธเจ้ามาแสนกว่าองค์แล้ว
มันเป็นเวลาเท่าไหร่แล้ว…
นับไม่ถ้วน..หรือนับไม่ได้เลย
พวกเรายังเป็นพาล…เกเรอยู่จนถึงปัจจุบัน
ไม่รู้จักไปพระนิพพาน..กันเสียที

เพราะกฎของกรรมซึ่งเที่ยงเสมอ
และให้ผลไม่มีผิดด้วย
กฎของกรรมทรงตรัสไว้ว่า..เป็นอริยสัจขั้นสูง
ก็คือกรรมทั้งหลายมาแต่เหตุนี่แหละ

ถึงเวลาแล้ว…ที่ควรจะรีบเร่ง
ปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงจังเสียที
เพื่อไปพระนิพพานกันให้หมด

เพราะเหตุนี้แหละ..พระองค์จึงเมตตาพวกเรา
ตามมาแนะนำสั่งสอนวิธีปฏิบัติธรรม
เพื่อนำไปสู่ความพ้นทุกข์

ซึ่งผม(พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน)
ได้รวบรวมพิมพ์แจกให้เป็นธรรมทาน
พวกเราที่เข้าใจจุดประสงค์ของพระองค์
ต่างก็ช่วยกันทำบุญเป็นธรรมทาน ซึ่งชนะทานทั้งปวง
เพื่อทำให้เกิดปัญญาตัดกิเลส ตัณหา อุปาทาน
และอกุศลกรรม ให้หมดไปโดยเร็วที่สุด
คือภายในชาตินี้ทุกคน (ถ้าเอาจริงเอาจัง)

******************************
ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น
พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน ผู้รวบรวม