เชิญร่วมสวดสตุตฺตรี บวชชีพราหมณ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญร่วมงานสวดสตุตฺสตรี บวชชีพรามณ์ วันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
ณ.พระวิหารวัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

กำหนดการ มีดังนี้

วันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๑๘.๐๐ ลงทะเบียน
เวลา ๑๙.๐๐ น. ประธานสงฆ์ทำพิธีบวชชี -จุดเทียนชัย- สวดสตุตฺตรี นั่งสมธิ – แผ่เมตตาจิต


วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑
เวลา ๐๔.๐๐ น. ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย- สวดสตุตฺตรี นั่งสมาธิ – แผ่เมตตาจิต
เวลา ๐๖.๐๐ น. ทำกิจส่วนตัว-และเตรียมสิ่งของทำบุญตักบาตร
เวลา ๐๗.๐๐ น. ตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร
เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ-สามเณร-รับประทานอาหารตามอธัยาศัย-พักผ่อนตามอธัยาศัย
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. สวด สะ ตุต ตะ รี นั่งสมาธิ – แผ่เมตตาจิต
เวลา ๑๑.๐๐- ๑๒.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณร-รับประทานอาหารตามอธัยาศัย-พักผ่อนตามอธัยาศัย
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. พระครูพิศาลธรรมวงศ์/แสดงพรธรรมเทศนา
เวลา ๑๔.๓๐ น. ถวายผ้าป่าสามัคคี-ดับเทียนชัย-ทำพิธีลาสิกขา-เสร็จพิธี


เพื่อความต่อเนื่องในการสร้างทานมหาบารมี ขอเชิญทุกๆท่านร่วมเป็นเจ้าภาพตั้งโรงทาน-น้ำปาะ-บูชาพระธรรม
สอบถามรายละอียดได้ที่ วัดหนองก๋าย ต. สันป่ายาง อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.(๐๕๓) ๓๗๔๐๙๕ ๓๗๔๐๙๖ ๐๘๑-๗๖-๕๖-๔๖-๙ และ ทางเว็บไซต์ www.watnonggai.com