เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ (ตั้งธรรมหลวง) วัดหนองก๋าย ประจำปี 2558

mahachard2015เทศน์มหาชาติ ตั้งธรรมหลวงวัดหนองก๋าย วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ตั้งเต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
ประเพณี ตั้งธัมม์หลวง หมายถึงการฟังพระธรรมเทศนาเรื่องใหญ่หรือเรื่องสำคัญ เพราะธรรมหลวงที่ใช้เทศน์มักจะเป็นเวสสันดรชาดก อันเป็นพระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ก่อนจะได้มาประสูติและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติต่อมา มีทั้งหมด ๑๓ กัณฑ์ คำว่า “ตั้ง” แปลว่าเริ่มต้น การตั้งธรรมหลวง ก็อาจแปลว่าการสดับพระธรรมเทศนาจากคัมภีร์ที่จารขึ้นใหม่เป็นครั้งแรกด้วย ประเพณีนี้ตรงกับงานประเพณีฟังเทศน์มหาชาติของภาคกลาง การตั้งธรรมหลวงนี้ จะจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือนยี่ มีการเตรียมงานนับตั้งแต่การเตรียมสถานที่ในการเทศน์และการเตรียมตัวของผู้จะมาฟังเทศน์ ถือเป็นพิธีใหญ่คู่งานทานสลากภัตต์ ดังนั้น จึงมีคตินิยมว่า ในวัดหนึ่งนั้นปีใดที่จัดงานทานสลากภัตต์ก็จะไม่จัดงานตั้งธรรมหลวง และปีใดที่จัดงานตั้งธรรมหลวงก็จะไม่จัดงานทานสลากภัต เพราะสองงานนี้ต้องใช้ความเสียสละความร่วมมือจากศรัทธาชาวบ้านอย่างมาก (มณี พยอมยงค์, ๒๕๔๓, หน้า ๒๕๔; อุดม รุ่งเรืองศรี, ๒๕๔๒, หน้า ๒๓๔๐-๒๓๔๑)
๑. กัณฑ์ทศพร มี ๑๙ คาถา ปีใจ้(ปีชวด) ๒. กัณฑ์หิมพาน มี ๑๓๔ คาถา ปีเป้า(ฉลู) ๓. ทานกัณฑ์ มี ๒๐๙ คาถา ปียี(ปีขาล) ๔. กัณฑ์ประเวสน์ มี ๕๗ คาถา ปีเหม้า(ปีเถาะ) ๕. กัณฑ์ชูชก มี ๗๙ คาถา ปีสี(ปีมะโรง) ๖. กัณฑ์จุลพล มี ๑๕ คาถา ปีใส้(ปีมะเส็ง) ๗. กัณฑ์มหาพน มี ๘๐ คาถา ปีสะง้า(ปีมะเมีย) ๘. กัณฑ์กุมาร มี ๑๐ คาถา ปีเม็ด(ปีมะแม) ๙. กัณฑ์มัทรี มี ๙๐ คาถา ปีสัน(ปีวอก) ๑๐. กัณฑ์สักกบรรพ มี ๔๓ คาถา ปีเร้า(ปีระกา) ๑๑. กัณฑ์มหาราช มี ๖๙ คาถา ปีเส็ด(ปีจอ) ๑๒. กัณฑ์ฉกษัตริย์ มี ๓๙ คาถา ปีใค้(ปีกุน) ๑๓. นครกัณฑ์ มี ๔๘ คาถา ทุกปีเป็นเจ้าภาพร่วมกัน รวมทั้งหมด ๑,๐๐๐ คาถาผู้ที่สนใจร่วมบุญและร่วมงานสามารถมาได้โดยตรงที่วัดหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านทางบัญชีธนาคารกองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดหนองก๋าย ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-02499-9