เตรียมพร้อมกุลบุตรสู่การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559

การบรรพชาสามเณรถือว่าเป็นหนึ่งในการสร้างพื้นฐานการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ที่มุ่งให้ทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยการปฏิบัติธรรมหลักธรรมเป็นนิสัย

การบรรพชาสามเณร เป็นการสร้างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้กับเยาวชนหลังลาสิกขา จึงเป็นการปรับพฤติกรรมเด็ก และเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเกิดพลังสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป

วัดหนองก๋ายได้จัดระวะเวลาการอบรม
23 มีนาคม – 2 พฤษภาคม 2559

วันบรรพชา
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2559

วันลาสิกขา
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559

หลักสูตรการอบรม
– พุทธประวัติ
– สมาธิเบื้องต้น
– เดินบิณฑบาต
– สวดมนต์
– การรักษาสุขภาพ
– โทษภัยอบายมุข
– พระคุณพ่อแม่
– มารยาทชาวพุทธ
– กฎแห่งกรรม
– การรักษาศีล
– การทำงานเป็นทีม
– หน้าที่พลเมืองดี

nen

kitjawat

บัญชีร่วมบุญตลอดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2559

กองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดหนองก๋าย ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-02499-9

Account Name : FUND PHA PUTSASNA WAT NONGKAI
Account Number : 087-2-02499-9
Swift Code : KASITHBK
Bank : Kasikorn Bank PCL, Thailand
Branch : Maerim

IMG_1588