การอุปสมบทเกิดขึ้นจาก กุลบุตรหน่อเนื้อนาบุญ ที่พร้อมจักก้าวย่างตามรอยบาท แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อแผ้วถางทาง เพื่อสร้างทางธรรมอันยิ่งใหญ่ กุลบุตรที่จะทำการบวชกับทางวัดหนองก๋ายนั้น สามารถร่วมบวชในโครงการได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และเข้ารับการเตรียมความพร้อมต่างๆ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อก้าวเข้าสู่ใต้ร่มกาสาวพัสตร์ ตามรอยบาทพระศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

กุลบุตรทุกท่านต้องเข้ารับการฝึก และปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ทางธรรม โกนผม นุ่งห่มข้าว สำรวมกาย วาจาใจ เปรียบได้กับผ้าขาวบริสุทธิ์ที่สุดที่จะรับศีลอันบริสุทธิ์ยิ่งกว่า

สามารถร่วมบุญผ่านทาง

ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เชียงใหม่
ชื่อบัญชี บวพระ99รูป99วัน
เลขที่บัญชี 087-2-02739-4

สถานที่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับทางวัดหนองก๋าย
วัดหนองก๋าย 99 หมู่ 4 ตำบลสันป่ายาง
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50330

เบอร์โทรศัพท์ 053-374095
อีเมลล์ watnonggai@hotmail.com
เว็บไซต์ www.watnonggai.com