โครงการปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ทำบุญมอบพระไตรปิฎก-ตู้พระไตรปิฎก ให้แก่ โรงเรียน-สถานศึกษา-ห้องสมุด-โรงพยาบาล-อื่นๆ


รวมลิ้งค์การมอบพระไตรปิฎกครั้งที่ผ่านมา

[catlist name=”พระไตรปิฎก” numberposts=300]
โครงการปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ทำบุญมอบพระไตรปิฎก-ตู้พระไตรปิฎก
ให้แก่ โรงเรียน-สถานศึกษา-ห้องสมุด-โรงพยาบาล-อื่นๆ
<<< กำหนดการ มอบพระไตรปิฏก-ตู้พระไตรปิฎก >>>


โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต
ปญฺญตฺโต โส ดว มมจฺจเยน สตฺถา
ดูก่อน อานนท์ ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย
หลังจากเราล่วงลับไป ก็จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย

มหาปรินิพพานสูตร ทีฆนิกายมหาวรรค (๑๐/๑๔๑/๑๗๘)

แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานนานมาแล้ว แต่พระสัทธรรมคำสอนของพระองค์ ยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่สรรพชีวิตดุจประทีปนำทางมานานกว่า 2,600 ปี

เหล่าพุทธสาวกตั้งแต่ครั้งพุทธกาลสืบทอดพุทธธรรมด้วยการสวดทรงจำ เรียกว่ามุขปาฐะ กระทั่งเมื่อราวปี พ.ศ. 400 เศษ ในสมัยพระเจ้าวัฏฏคามินีอภัย แห่งประเทศศรีลังกา จึงทรงโปรดให้บันทึกพระไตรปิฎกลงในใบลานเป็นครั้งแรก

พระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ได้ทรงอาศัยหลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะหลักทศพิธราชธรรม ในการปกครองประเทศ ได้ทรงทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงตลอดมา พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่สำคัญสถาบันหนึ่งคู่กับสถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันทั้งสามจึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตามคำกล่าวที่ว่า “พระมหากษัตริย์คู่ชาติ พุทธศาสน์คู่ไทย”

ในปัจจุบันพระพุทธศาสนาต้องประสบปัญหาและภัยหลายประการทั้งภัยภายนอกและภัยภายใน ภัยภายนอกมาจากลัทธิและศาสนาอื่นและผู้ไม่มีศาสนา ภัยภายในมาจากชาวพุทธทั้งบรรพชิตและฆราวาส ที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ไม่ได้ประพฤติ ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีความคิด ความเชื่อ คำพูดและการกระทำทีขัดกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาตามพระไตรปิฎก

พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ที่ประมวลเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาจารึกไว้ ชาวพุทธที่แท้จึงควรรู้และปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตามพระไตรปิฎก การรักษาพระไตรปิฎกถือเป็นการรักษาพระพุทธสนา
วิธีการบริจาคพระไตรปีฏก-ตู้พระไตรปีฎก

พระไตรปิฎกสำหรับผู้เริ่มศึกษา เรียบเรียงโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนา จากพระไตรปิฎกบาลีจำนวน 45 เล่ม ด้วยภาษาไทยที่อ่านเข้าใจได้ง่าย มีเนื้อหาสาระครอบคลุม 84,000 พระธรรมขันธ์พระไตรปิฎกสำหรับผู้เริ่มศึกษา เหมาะที่จะใช้เป็นตำราสำหรับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ พระสงฆ์อาจนำไปใช้เป็นคู่มือในการสอนญาติโยม อุบาสก อุบาสิกา ครูอาจารย์อาจนำไปใช้ในการสอนนักเรียน พุทธศาสนิกชนทุกวัยอาจนำไปใช้ส่วนตัว เพื่ออ่านประเทืองความคิดสติปัญญา มีความรู้ความเข้าใจถูกต้องในคำสอนของพระพุทธศาสนา ผู้เป็นนักบริหารอาจนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นผู้มีภาวะผู้นำ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี


วิธีร่วมบุญ
สามารถร่วมบุญผ่านบัญชีได้ที่
กองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดหนองก๋าย ธ.กสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี ๐๘๗-๒-๐๒-๔-๙๙๙

มาที่วัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.052-001479และ 081-765-6469

ส่งอีเมลล์มาที่ watnonggai@hotmail.com โดยสามารถแจ้งรายละเอียดการโอนเงิน ชื่อ ที่อยู่ จำนวนเงิน และหลักฐานการโอนเงิน สำหรับผู้ที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตร

หมายเหตุ : หากท่านใดร่วมบุญโดยการโอนเงินเข้ามาแล้ว สามารถโพสต์ใบเสร็จได้เลย.ที่ด้านหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊ควัดหนองก๋าย หรือทางกล่องข้อความ

Account Name : FUND PHA PUTSASNA WAT NONGKAI
Account Number : 087-2-02499-9
Swift Code : KASITHBK
Bank : Kasikorn Bank PCL, Thailand
Branch : Maerim