ใครคือ ตัวแทน พระพุทธเจ้ากันแน่?

คำตอบ อยู่ในนี้แล้ว
พระพุทธเจ้าทรงให้ ธรรมวินัย ที่พระองค์ได้บัญญัติไว้แล้ว เป็นศาสดาแทนพระองค์

อานนท์ ! ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่า
ธรรมวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปแล้ว
พวกเราไม่มีพระศาสดา ดังนี้
อานนท์ ! พวกเธออย่าคิดอย่างนั้น
อานนท์ ! ธรรมก็ดี วินัยก็ดี
ที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลาย
ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย
โดยกาลล่วงไปแห่งเรา
(มหาปรินิพพานสูตร มหา.ที. ๑๐/๑๕๙/๑๒๘)
อานนท์ ! ความขาดสูญแห่งกัลยานวัตรนี้ มีในยุคแห่งบุรุษใด
บุรุษนั้นชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย…
เราขอกล่าวย้ำกะเธอว่า…
เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลย

ฉะนั้น สิ่งใดที่จะแทนพระองค์ มิได้มีอีกนอกจาก ธรรมวินัยนี้