นิมนต์เข้าร่วมปฏิบัติธรรม อยู่ปริวาสกรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย

วัดหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ปักษ์ต่อไปในทุกๆ เดือน

ปักษ์ต้นเดือน

วันที่ 1-6 ขอปริวาส

วันที่ 9 ขอ มานัต

วันที่ 15 ออกอัพภาน

ปักษ์กลางเดือน

วันที่ 16-20 ขอปริวาส

วันที่ 24 ขอมานัต

วันที่ 30 ขออัพภาน

การเดินทางมายังวัดหนองก๋าย

จุดจอดรถเหลืองสันป่ายาง ตลาดวโรรส

– มาทาง รถทัวร์ ลงที่ขนส่งอาเขต เชียงใหม่ นั่งรถสองแถวสีแดงมา
ลงที่ตลาดวโรรสแล้วต่อรถสองแถวสีเหลือง สันป่ายาง มาลงที่หน้าวัดหนองก๋าย
 
– มาทาง รถไฟ ลงที่สถานี เชียงใหม่ นั่งรถสองแถวสีแดงมาลงที่
ตลาดวโรรสแล้ว ต่อรถสองแถวสีเหลือง สันป่ายาง มาลงที่หน้าวัด
หนองก๋าย
 
– มาทาง เครื่องบิน นั่งรถสองแถวสีแดงมาลงที่ตลาดวโรรสแล้วต่อรถ
สองแถวสี เหลือง สันป่ายาง มาลงที่หน้าวัดหนองก๋าย

เปิดรับเจ้าภาพภัตตาหาร น้ำปานะ ถวายพระภิกษุ